Sociologie en de Pandemie

Inzichten en Vooruitblik na Twee Jaar Coronacrisis

Contributors: Stéfanie AndréTim ReeskensBeate Völker

De coronapandemie heeft niet alleen zin sporen nagelaten op de volksgezondheid, maar ook op de samenleving in brede zin.

Sociologische inzichten over de veranderingen in bijvoorbeeld ongelijkheid, sociabiliteit en maatschappelijke veerkracht worden steeds duidelijker nu de start van de pandemie verder achter ons ligt. In deze bundel laten sociologen en wetenschap-pers uit aanverwante disciplines hun licht schijnen op de uitdagingen van deze tijd.

Hierbij staan drie vragen centraal: 1) wat weten we van de maatschappelijke gevolgen van corona?, 2) waarover zijn we het oneens als wetenschappers? en 3) wat leert de pandemie ons over grootschalige uit-dagingen in de toekomst? Met de inzichten uit deze bundel belichten we sociologische vraagstukken en geven we richting aan de toekomst.

Inhoudsopgave

Inleiding

  • 1 Inleiding en vooruitblik

    by Stéfanie André, Beate Völker, Tim Reeskens
    Published
    • This text has 0 annotations
    • This text has 0 highlights

Gevolgen van de Pandemie

Werk en Zorg

Bestuurlijke beslissingen

Cohesie

Polarisatie?

Stéfanie André studeerde sociologie en politicologie aan de Radboud Universiteit en promoveerde aan Tilburg University op de sociale en politieke gevolgen van eigenwoningbezit. Tegenwoordig is zij als universitair docent Bestuurskunde en leider van het Radboud WORKLIFE consortium verbonden aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich binnen het overkoepelende thema 'de (on)bedoelde effecten van beleid' op huisvestingsbeleid en familiebeleid. Voor haar interdisciplinaire onderzoeksproject naar hoe vaders werk en zorg combineren ontving zij in 2022 de NWO-VENI beurs.

Jenske Bal werkte tijdens de eerste periode van de pandemie als onderzoeker bij de Erasmus School of Health Policy and Management. Ze bestudeerde de organisatie van de COVID-19-zorg in een academisch ziekenhuis, met een focus op het schrijven en herschrijven van infectiepreventieprotocollen. Daarna werkte ze mee in het 'Dansen met een virus'-onderzoek gericht op regionale besluitvorming. Nu werkt Bal als promovendus aan de Universiteit van Luik, waar ze onderzoek doet naar de rol van biodiversiteit en techno-wetenschappelijke ontwikkelingen rondom het fokken van runderen in Nederland.

Roland Bal is hoogleraar Bestuur en beleid van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft een achtergrond in wetenschapen techniekonderzoek en doet van daaruit onderzoek naar sturingsprocessen in de gezondheidszorg. Hij legt zich toe op actiegericht etnografisch onderzoek en heeft strategische samenwerkingsverbanden opgezet met verschillende partners in de zorg, onder meer met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en met Zorginstituut Nederland. Hij is projectleider van het 'Dansen met een virus'-onderzoek.

René Bekkers is hoogleraar Filantropie. Hij leidt het Centrum voor Filantropische Studies bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek analyseert filantropie, vrijwilligerswerk, bloeddonatie en orgaandonatie vanuit een mul-

tidisciplinaire benadering. Bekkers is een internationaal erkende expert in de sociologie en psychologie van altruïsme en vragenlijstonderzoek. Bij de Faculteit Sociale Wetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam) is hij de voorzitter van de Toetsingscommissie Onderzoeksethiek. Hij is tevens projectleider van Geven in Nederland, een tweejaarlijks onderzoek naar de maatschappelijke betrokkenheid van Nederland.

Jana Besamusca is universitair docent in interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze behaalde haar doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam in 2019 met haar proefschrift over de positie van moeders in de arbeidsmarkt in hogeen middeninkomenslanden. Besamusca is een arbeidssocioloog. Haar werk richt zich primair op vraagstukken rondom werk en familie, (minimum)lonen en werkuren. Ze deed onderzoek naar werkomstandigheden in lage lonen sectoren, loonvorming in CAO's, moederschap en zzp'ers en de effecten van werken familiebeleid op de arbeidsmarktpositie van moeders. Ze is lid van het COGIS-NL team dat onderzoek doet naar de manier waarop Nederlandse ouders werk en familie combineren tijdens de COVID-19-pandemie.

Arjan Blokland is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag tijdens de levensloop en het effect van (strafrechtelijke) interventies hierop.

Marianne van Bochove is senior onderzoeker bij het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) aan De Haagse Hogeschool en bij onderzoeksen adviesbureau EMMA -- Experts in Media en Maatschappij. Haar onderzoek richt zich op veranderende verhoudingen tussen overheid, markt en gemeenschap in het sociaal domein.

Alice de Boer is senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag bij het programma Participatie, Talentontwikkeling en Kansengelijkheid. Mantelzorg staat centraal in haar onderzoek, bijvoorbeeld bij jongeren en werkenden. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Jan de Boom is socioloog en werkt als onderzoeker bij Risbo, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB). Zijn onderzoek richt zich op maatschappelijke ongelijkheid en in het bijzonder op ongelijkheid in het onderwijs en de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. In samenwerking met onderzoekers van de Erasmus Universiteit, de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool en Kieskompas doet hij onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19 in opdracht van ZonMw en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Momenteel onderzoekt hij de impact van corona op sociale cohesie.

Hester van de Bovenkamp is hoogleraar Patiëntwetenschappen bij Erasmus School of Health Policy & Management. Haar onderzoek richt zich op de ervaringen en rol van patiënten in hun eigen zorg en in besluitvorming op organisatieen beleidsniveau. Daarnaast onderzoekt zij besturingsvragen in de zorg die samenhangen met de wens om zorg en ondersteuning persoonsgerichter te maken, zoals regeldruk. Om de ervaringen van zorggebruikers beter te begrijpen maakt zij in haar onderzoek gebruik van ervaringsverhalen, waaronder verhalen in boekvorm verzameld in de collectie patientervaringsverhalen.nl. Hester participeert in het 'Dansen met een virus'-onderzoek met als speciaal aandachtgebied patiëntenvertegenwoordiging bij besluitvorming.

Jet Bussemaker is hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact bij het LUMC en bij het instituut bestuurskunde van de FGGA van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op maatschappelijke ongelijkheid en governance vraagstukken, in het bijzonder in de zorg. Zij is naast haar hoogleraarschap voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS).

Anne Coomans is promovenda bij het NSCR. Haar promotieonderzoek richt zich op de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor huiselijk geweld.

Rianne Dekker is universitair docent en onderzoeker aan het departement Bestuursen Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Als bestuurskundige met een achtergrond in de sociologie, focust zij zich op verschillende raakvlakken tussen sociale media en het openbaar bestuur. Haar onderzoek richt zich hoofdzakelijk op twee vraagstukken waar dit speelt: 1) migratie en integratie; en 2) openbare orde en veiligheid. Zij werkte mee aan een deelstudie van het ZonMw project 'De maatschappelijke impact van COVID-19' over sociale media, institutioneel vertrouwen en navolging van coronamaatregelen.

Sjoukje van Deuren is promovenda bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar promotieonderzoek richt zich op Nederlandse outlaw motorclubs.

Meintje van Dijk is promovenda bij het NSCR. Haar promotieonderzoek richt zich op de intergenerationele overdracht binnen de georganiseerde misdaad in Nederland.

Veroni Eichelsheim is senior onderzoeker bij het NSCR en als bijzonder hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op gezinsfunctioneren en deviant gedrag tijdens de levensloop en in generaties.

Godfried Engbersen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op internationale migratie en sociale ongelijkheid. Hij gaf leiding aan een onderzoeksproject naar de maatschappelijke impact van COVID-19 in samenwerking met onderzoekers van de Erasmus Universiteit, het Risbo, de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool, Kieskompas en met deelname van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (https://www.impactcorona.nl/)). Dit jaar analyseert hij in samenwerking met het Risbo de impact van corona op sociale cohesie.

Btissame el Farisi is kwantitatief methodoloog en was gedurende het schrijven van het essay als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Department of Public Administration and Sociology (DPAS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkte mee aan het (op een wetenschappelijke manier) inzichtelijk maken van resultaten met behulp van data-analyse technieken.

Bert de Graaff werkt als universitair docent bij de afdeling Healthcare Governance van ESHPM aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is opgeleid als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam en is in het algemeen geïnteresseerd in vragen over de sociologie van risico en onzekerheid en patiënten cliëntparticipatie. De Graaff beantwoordt deze vragen veelal met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden, en vaak in nauwe samenwerking met de zorgpraktijk. Recent empirisch onderzoek richt zich op het begrijpen van de besluitvorming in de gezondheidszorg en de crisisorganisatie tijdens de COVID-19-pandemie.

Katrien Helmerhorst is pedagoog. Zij is werkzaam als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek. Haar onderzoek richt zich onder andere op de kwaliteit van opvoeder-kind-interacties, de rol van vaders in de opvoeding van jonge kinderen en effectiviteit van opvoedinterventies. Helmerhorst was de dagelijks coördinator van het 3HOEK onderzoek, waarvoor data van meer dan honderd gezinnen in de stadsregio Rotterdam werd verzameld.

Marlies Honingh studeerde pedagogische wetenschappen in Leiden, promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar publiek-private vermenging in het mbo. Sinds 2008 werkt zij bij de vakgroep Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Als universitair hoofddocent doet zij daar onderzoek op het terrein van onderwijsbestuur, coproductie in de publieke sector en democratische vernieuwing. Zij geeft onderwijs op het terrein van sturing en actuele vraagstukken rond burgers en bestuur.

Karin Kalthoff is projecteider/adviseur bij Zorgbelang Inclusief (ZBI). ZBI streeft naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en vorm geeft aan deze samenleving. Vanuit dit perspectief biedt Kalthoff ondersteuning aan organisaties, cliëntenraden, zorgverzekeraars, overheden, et cetera, en dan met name op het gebied van participatie, medezeggenschap en kwaliteit van zorg. Tevens is zij betrokken bij wetenschappelijke en andere onderzoeken waarbij zij het perspectief van de patiënt/cliënt voor het voetlicht brengt. In het 'Dansen met een virus-onderzoek stuurt Karin het ZBI-team aan dat interviews met de cliënt/patiëntenraden heeft uitgevoerd.

Renske Keizer is hoogleraar Familiesociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de rol van familie in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid. Keizers onderzoek bevindt zich op de kruispunten van sociologie, demografie, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en epidemiologie. In haar meest recente werk verbindt Keizer 'oude' sociologische vragen over stratificatie met pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar de ontwikkeling van de levenskansen van kinderen. Keizers onderzoek is beloond met een prestigieuze Starting grant van de ERC en Veni-, Vidien ORA-beurzen van NWO. Sinds 2019 is ze lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Stephanie Koolen-Maas werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Business-Society Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar dissertatie ging over hedendaagse vormen van geven, waaronder zowel particuliere als bedrijfsfilantropie. Ze richtte zich op onderwerpen als trends in vrijwilligerswerk en moderne kanalen voor corporate giving of corporate community involvement. Momenteel is ze werkzaam als projectcoördinator bij Geven in Nederland bij het Centrum voor Filantropische Studies (Vrije Universiteit Amsterdam). Geven in Nederland is een tweejaarlijks onderzoek naar de maatschappelijke betrokkenheid van Nederland.

Peter Kruyen is universitair docent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn onderzoek bestudeert hij het gedrag van ambtenaren, hun psychologische eigenschappen, competenties, en hoe hun prestaties, welzijn en gezondheid beïnvloed worden door werk-privé eisen, human resource management (HRM) en organisatiestructuren. In het bijzonder bestudeert hij creatief gedrag van ambtenaren en overheidsorganisaties. Hij ontwikkelt (psychologische) meetinstrumenten en software om kwalitatieve en kwantitatieve data beter te verzamelen en te analyseren.

Syb Kuijper is promovendus bij de Erasmus School of Health Policy and Management en opgeleid als socioloog. Zijn onderzoek richt zich op verpleegkundige beroepsontwikkeling en (re)organisatie van verpleegkundig werk. Hij onderzoekt aan de hand van etnografische onderzoeksmethoden hoe gedifferentieerd verpleegkundig werk vorm krijgt in de dagelijkse praktijk. Zijn onderzoek valt onder het RN2Blend onderzoeksprogramma naar functiedifferentiatie bij verpleegkundigen. Ook participeert hij in het tweejarig ZonMw-project 'Dansen met een virus' waarin hij bestudeert hoe verpleegkundigen vormgeven aan de organisatie van zorg in tijden van crisis.

David Kühling-Romero is masterstudent Research Methodology and Quantitative Methods aan de Universiteit Leiden.

Sofie Lorijn is promovenda bij de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zij heeft in 2017 haar bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening gehaald aan de Hanzehogeschool, en is in 2019 cum laude afgestuurd aan de opleiding Sociologie bij de RUG. Sinds 2019 doet ze onderzoek naar relaties met leeftijdsgenoten en schooluitkomsten van jonge adolescenten. Haar onderzoek maakt deel uit van het PRIMS onderzoek naar de overgang van primair naar voortgezet onderwijs (gefinancierd door de NRO). Naast het doen van onderzoek, geeft Lorijn onderwijs bij de bachelor Sociologie.

Quita Muis is docent en promovenda aan het Departement Sociologie van Tilburg University. Op basis van de European Values Study bereidt zij een proefschrift voor rond het thema maatschappelijke polarisatie. Hierbij ligt de focus op de kloof tussen opleidingsgroepen, de rol van identiteit, en de gevolgen voor democratieën.

Sabrina Rahmawan-Huizenga is opgeleid als socioloog en promovenda bij de Erasmus School of Health Policy and Management. Haar promotieonderzoek gaat over het zorgdragen voor de (gezonde) stad en bevindt zich op het snijvlak van urban studies en publieke gezondheid, met een oog op 'het recht op de stad'. Middels etnografische studies en discourse analyses onderzoekt ze onder andere stadslabs, urban resilience en big data in de jeugdzorg, in grootstedelijke context. Als onderdeel van haar promotieonderzoek participeert Rahmawan in het tweejarig ZonMw-project 'Dansen met een virus', waar ze besluitvorming omtrent coronabeleid op het niveau van de Veiligheidsregio en het ROAZ onderzoekt.

Klara Raiber is promovenda bij de Sectie Sociologie aan de Radboud Universiteit/ICS en het SCOOP programma. Haar onderzoek richt zich op mantelzorg, de relatie tussen gezin en werk, het levensloopperspectief, gender en politieke representatie.

Tim Reeskens is universitair hoofddocent aan het Departement Sociologie van Tilburg University en nationale programmadirecteur van de European Values Study Nederland. Tevens is hij coördinator van het Jean Monnet Centre of Excellence of European Values, dat door onderzoek en onderwijs meer aandacht wil geven aan de relatie tussen waarden en politiek beleid.

Katja Rusinovic is socioloog en als lector Grootstedelijke Ontwikkelingen werkzaam aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema's in haar werk zijn de stedelijke arbeidsen woningmarkt, sociale mobiliteit en (super)diversiteit. Naast haar werk als lector is Rusinovic lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Chantal Remery is universitair docent aan de Utrecht University, School of Economics. Haar onderzoek ligt op het terrein van arbeid en gender. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in de combinatie werk-privé, flexibiliseringsvraagstukken en de positie van vrouwen in (familie-) bedrijven. Ze participeert in COGIS-NL (Covid-19 Gender (In)equality Survey Netherlands), een longitudinaal onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op gender(on)gelijkheid in werk, zorg en welzijn -- een gezamenlijk project van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

Erik Snel is socioloog en als universitair docent werkzaam bij het Department of Public Administration and Sociology (DPAS) van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Zijn onderzoek richt zich op internationale migratie en stedelijke vraagstukken. Snel was in de periode 2012-2022 coördinator van de Rotterdamse Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Snel coördineerde een door ZonMw gefinancierd grootschalig onderzoeksproject naar de maatschappelijke impact van COVID-19 (https://www.impactcorona.nl/)).

Lars Stevenson studeerde bestuurskunde en politicologie aan de Radboud Universiteit en is promovendus bij de afdeling Bestuurskunde van de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar sturingsvraagstukken in het onderwijs. Hierbij richt hij zich op de vraag hoe sturing door bestuurders tegen de achtergrond van meervoudige en soms tegenstrijdige instituties vorm krijgt.

Claire van Teunenbroek werkt als postdoctoraal onderzoeker bij het Centrum voor Filantropische Studies bij de Vrije Universiteit Amsterdam, aangesloten bij Geven in Nederland. Haar dissertatie naar het stimuleren van prosociaal gedrag won een prestigieuze internationale award. Tegenwoordig focust ze zich op onderzoeken van filantropische crowdfunding: een innovatieve manier van online werven. Daarnaast is ze werkzaam als projectmanager bij European Research Network on Philanthropy (ERNOP). Hier werkt ze aan het ondersteunen van onderzoek naar filantropie, op Europees niveau. Verder is Van Teunenbroek als associate editor van de Journal of Philanthropy and Marketing verantwoordelijk voor het vergroten van maatschappelijke impact.

Ellen Verbakel is hoogleraar Algemene en Theoretische Sociologie bij de Sectie Sociologie aan de Radboud Universiteit. Als familiesociologe is ze geïnteresseerd in partnerrelaties, werk, zorg en welbevinden. Haar recente onderzoek focust zich met name op mantelzorg.

Renske Verweij is beleidsonderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek in deze bundel was zij werkzaam als postdoc onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiervoor heeft zij haar PhD gedaan aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar onderzoek richt ze zich op verschillende thema's binnen de familiesociologie, zoals de overdracht van sociale ongelijkheid, vaderbetrokkenheid, werk-familieconflict en kinderloosheid. Hierin kijkt ze zowel naar de rol van genen als naar de rol van sociale aspecten.

Beate Völker is sociologe, hoogleraar en wetenschappelijk directeur van het Nederlands Instituut voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Eerder werkte zij aan de Universiteit Utrecht (UU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) op de departementen voor Sociologie en bij Sociale Geografie en Plano-

logie (UU). Haar onderzoek richt zich op het ontstaan en verloop van vriendschappen onder volwassenen, netwerken in buurten, segregatie en sociale cohesie en op de rol van sociaal kapitaal voor zowel individuele personen als in buurten of organisaties.

Iris Wallenburg is universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is opgeleid als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Haar (veelal etnografische) onderzoek richt zich op zorginnovatie en de ontwikkeling van lokale praktijken kennisinfrastructuren, zoals bij de introductie van nieuwe technologieën en professionele rollen. Arbeidsmarktvraagstukken en 'employability' binnen de gezondheidszorg zijn hierbij centrale onderwerpen, net als de ontwikkeling en inzet van technologie en kunstmatige intelligentie in zorgen beleidspraktijken.

Steve van de Weijer is senior onderzoeker bij het NSCR. Zijn onderzoek richt zich op levensloopcriminologie, criminele carrières en de interen intragenerationele overdracht van criminaliteit.

Arjen de Wit is universitair docent bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit. Binnen het Centrum voor Filantropische Studies doet hij onderzoek naar de inkomsten, uitgaven en effectiviteit van goede doelen. Ook bestudeert hij verschillende vormen van vrijwilligerswerk en online burgerschap. Hierbij is hij bijzonder geïnteresseerd in de waarde van 'maatschappelijke productiviteit' voor het individu: hoe draagt vrijwillige inzet bij aan het welzijn van de gever?

Mara Yerkes is universitair hoofddocent Interdisciplinary Social Science aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar sociaal beleid (onder andere arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, emancipatieen gezinsbeleid, socialezekerheidsbeleid) en sociale ongelijkheid (in werk, zorg, en in het bijzonder genderen intergenerationele ongelijkheid). Yerkes is projectleider van het ERC-Consolidator project CAPABLE, een studie naar genderongelijkheid in de werk-privé balans in acht Europese landen. Ze is tevens projectleider van COGIS-NL: COVID-19 Gender (In)equality Survey Netherlands, een gezamenlijk longitudinaal onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) naar gender(on)gelijkheid in werk, zorg, en welzijn tijdens de coronacrisis.

Roos van der Zwan is een postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Instituut (NIDI). Haar onderzoek zich richt op diversiteit en inclusie vanuit een interdisciplinair perspectief. Ze maakt deel uit van het COGNISNL-team dat onderzoek doet naar de (on)gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het gebied van werk, zorg en huishouden tijdens de COVID-19-pandemie. Daarnaast doet ze onderzoek naar vrouwelijke vluchtelingen in Nederland. Ze bestudeert de verschillen in de arbeidsmarktpositie van recente vrouwelijke en mannelijke vluchtelingen en in hoeverre levensloopgebeurtenissen, zoals trouwen en kinderen krijgen, hun positie op de arbeidsmarkt beïnvloeden.

Lotte Zwart heeft als stagiaire een half jaar meegelopen bij het tweejarig ZonMw onderzoek 'Dansen met een virus' aan de Erasmus School of Health Policy & Management. Voor het behalen van haar bachelor Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit heeft ze binnen dit onderzoek haar scriptie geschreven over de rol van cliëntenraden in patiëntenvertegenwoordiging, binnen de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg. Na het behalen van haar bachelordiploma volgt ze de master Management van de Publieke Sector aan de Leiden Universiteit, waarin zij de focus legt op digitalisering binnen bestuur en beleid.

Metadata